Wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de Nederlandse wet‐ en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.
[br]Wij zijn op de hoogte van de in de Nederlandse wet‐ en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. [br]Wij verplichten ons bij alle contacten met consumenten ons te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. [br]Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumenten koop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame en opdracht uit het burgerlijk wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.